Proset Bilişim Teknolojileri
proset twitter
proset facebook

Hizmetlerimiz
bolgesel_teknik_destek_hizmetleri
Bölgesel Teknik Destek Hizmetleri

D?? kaynak teknik destek kullan?m?, günümüzün rekabetçi ortam?nda ana faaliyet konular?na odaklanma ihtiyac? içinde bulunan kurumlara; ana faaliyet konular? d???nda kalan, s?n?rl? uzmanl??a sahip olduklar?, yeterli yat?r?m yapamad?klar? veya etkin bir ?ekilde idare edemedikleri konular? verimli ?ekilde yönetme imkan? sa?lamaktad?r. ?htiyaç ve beklentiler çerçevesinde belirlenen do?ru bir d?? kaynak kullan?m? yakla??m?, kaliteli bir hizmet sa?lay?c? ile i?birli?i halinde kurumlara stratejik konulara odaklanma imkan? sunmas?n?n yan? s?ra;
     *   Maliyetlerde azalma

     *   H?zl? ve yüksek kaliteli hizmet temini

     *   Risklerin kontrol alt?na al?nmas?

     *   De?i?en ?artlara uyum sa?layabilen esnek bir yap? elde edilmesi

gibi çe?itli faydalar sa?lamaktad?r.

D?? kaynak teknik destek kullan?m? IT sektöründe 1990 dan sonra yayg?nla?maya ba?lam??t?r. Küresel ekonomilerde cok uluslu bir cok firma ürün ve hizmetlerinin verilmesi i?lemlerini k?talar aras? di?er ülkelerdeki firmalara d?? kaynak olarak vermektedirler. D?? kaynak kullan?m? hizmet düzeyinin ölçülebildi?i i? süreçlerinde do?ru alanda, do?ru zamanda, uzman firmalara verilmesi durumunda kurumlar?n verimlili?ini büyük ölçekte art?r?p, ileriye dönük bütçeleme ve yönetim giderlerinde, maliyet avantaj? ve esnek bir yap? sa?lar.

Proset Olarak Verdi?imiz D?? Kaynak Hizmetleri;

       *  Profesyonel servisler d?? kaynak hizmetleri

       *  Yard?m masas? d?? kaynak hizmetleri

       *  Bak?m ve onar?m d?? kaynak hizmetleri
 

Telefon:0(224) 252 22 93
Fax:0(224) 252 33 82
E-Mail:info@prosetbt.com
Adres:Emek Zekai Gümüşdiş Mh.Sanayi cd.Okan Kutluğ Plaza No:542 / 9 Osmangazi / BURSA
Copyright @ 2001 - 2014 Her Hakkı Sakldır
Odaxa